Wojewódzka Komenda Policji
ul. Lutomierska 108/112,
91-048 £ód¼
tel. +48 (42) 665-19-00
  www.lodz.kwp.gov.pl

Zespó³ Prasowy KWP w £odzi
tel.: (0-42) 665-22-12,
665-22-13,
fax: (0-42) 651-99-74