godziny pracy:
pn, śr, czw, pt: 8.00 - 16.00
wt: 9.00 - 17.00

 

Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 104,
90 - 926 Łódź
tel.: +42 (42) 664-10-10,
664-14-13
fax : +42 (42) 664-10-40
  www.uw.lodz.pl


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
- przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim,
- zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,
- organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
- organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu - administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
- reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.