:::: BIBLIOTEKI ::::

BIBLIOTEKI MIEJSKIE

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Pi³sudskiego
- katalogi biblioteczne
www.wimbp.lodz.pl/
£ód¼, ul.Gdańska 102;
tel.637 30 90


BIBLIOTEKI AKADEMICKIE

Biblioteka Akademii Muzycznej
£ód¼, ul. Kilińskiego 79;
tel. 632 12 04 w.17

Biblioteka G³ówna Akademii Medycznej
£ód¼, ul. Muszyńskiego 2 ;
tel. 678 70 15

Biblioteka G³ówna Politechniki £ódzkiej
£ód¼, ul. Æeromskiego 116;
tel. 636 31 65

Biblioteka G³ówna WAM
£ód¼, ul. Æeligowskiego 7/9;
tel. 632 17 21

Biblioteka Wyæszej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
£ód¼ 90-323, ul. Targowa 61;
tel. 674 39 43

Biblioteka Uniwersytecka
£ód¼, ul. Matejki 34/38; telefony: centrala 678 18 50;
wypoæyczalnia 678 79 74
£ód¼ ul. Narutowicza 130;
tel. 678 18 43
£ód¼ ul. Wólczańska 90;
tel. 636 32 69

Biblioteka Uniwersytecka
- Wydzia³ Prawa
£ód¼, ul. Narutowicza 59A;
tel. 678 42 10

BIBLIOTEKI DZIELNICOWE

Biblioteka Dzielnicowa £ód¼-Ba³uty im. Stanis³awa Czernika
£ód¼, ul. Rojna 39;
tel. 652 03 90

Biblioteka Dzielnicowa £ód¼-Polesie
£ód¼, ul. Struga 33;
tel.637 30 49, 637 40 37


Biblioteka Dzielnicowa £ód¼-¦ródmie¶cie
£ód¼, ul. Struga 14;
tel. 637 30 31

Biblioteka Dzielnicowa £ód¼-Widzew
£ód¼, ul. Tuwima 75;
tel. 674 48 73

Biblioteka Dzielnicowa im. L. Rudnickiego
£ód¼, ul. Pi³sudskiego 88;
tel. 674 40 59

Biblioteka Dzielnicowa dla dzieci
£ód¼, ul. Pi³sudskiego 88;
tel. 630 75 53

Biblioteka Dzielnicowa im. W³. Reymonta
£ód¼, ul. Paderewskiego 11;
tel. 684 91 97

Biblioteka Dzielnicowa £ód¼-Polesie
£ód¼, ul. D³ugosza 7/9;
tel. 651 43 39

Biblioteka Dzielnicowa nr 4 dla dzieci i m³odzieæy
£ód¼, ul. Czarnieckiego 4;
tel. 656 90 39

Biblioteka Publiczna Gminna
£ód¼, ul. Brzezińska 288;
tel. 648 41 59


POZOSTA£E BIBLIOTEKI

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
im. prof. T. Kotarbińskiego

£ód¼, ul. Wólczańska 202; tel. 636 86 96

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
im. prof. T. Kotarbińskiego

Wydzia³ Zbiorów Specjalnych
£ód¼, ul. Wólczańska 23; tel. 633 16 07


Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Dzia³ Ma³ej Poligrafii

£ód¼, ul. Sk³odowskiej-Curie 28; tel. 637 60 30


Biblioteka Francuska przy O¶rodku "Allia"

British Council - czytelnia

Biblioteka Garnizonowego Klubu Oficerskiego
£ód¼, ul. Tuwima 34; 633 42 21